PRIVACY POLICY

Advocatenbus respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Verwerkingsverantwoordelijke?

Advocatenbus verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Advocatenbus.

Doel verwerking persoonsgegevens

Advocatenbus verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluiten voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en het voeren van (gerechtelijke) procedures.
 • Innen van declaraties
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • Marketing-, commerciële- en communicatie activiteiten
 • Werving en selectie (sollicitatie)

Als je een contact-/offerte-, solliciatie- of nieuwsbrief formulieren op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Advocatenbus verwerkt de navolgende soorten/categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Voornoemde persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Op basis van artikel 6 AVG is er een limitatieve opsomming van grondslagen en op die basis kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Advocatenbus verwerkt de persoonsgegevens uitsluiten op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkenen
 • Gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenbus verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden.
Hierbij valt te denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures, correspondentie met de wederpartij, waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het laten uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenbus.
Voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat, kan Advocatenbus persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie.

Verwerkersovereenkomst

Advocatenbus hecht grote waarden aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenbus uw persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld een IT-specialist, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Door Advocatenbus ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Advocatenbus.nl maakt gebruik van cookies. Advocatenbus gebruikt cookies om websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Ook gebruiken we na toestemming cookies om content en advertenties te personaliseren.

COOKIES (DIRECT GEPLAATST):

WordPress cookies
Deze cookies houden o.a. bij of de bezoeker is ingelogd.

Wordfence cookies
Deze cookies worden geplaatst vanuit beveiligingsoverwegingen. Wordfence is volledig GDPR complient.

COOKIES (NA TOESTEMMING):

Cookies: Google AdWords
Deze cookies worden gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Cookies: Google Analytics
Voor “Google Analytics” worden enkele cookies geplaatst om rapportages te kunnen maken van onze gebruikers, om de site te verbeteren. Daarnaast is de Analytics code voorzien van de DoubleClick mogelijkheid om relevante banners te kunnen vertonen in het google inhoudsnetwerk.

Cookies: Facebook
Facebook plaats cookies om uw voorkeuren te kunnen volgen op dit social media platform.

Cookies: Hotjar
Doel: Met de tool Hotjar kunnen we zien waar we bezoekers op de website klikken en in welke mate bezoekers naar beneden scrollen op pagina’s. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn dus niet naar personen te herleiden.

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door Advocatenbus nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

Op basis van gedrag op de website worden met marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van de marketingcookies. Hiermee krijg je als bezoeker relevante advertenties te zien, aangezien dit aansluit bij je eerder getoond gedrag op de website. Hiermee hopen we je nog beter te kunnen informeren over onze diensten en artikelen. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Bewaartermijn

Advocatenbus bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Beveiliging

Alle gegevens die je met Advocatenbus uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Advocatenbus , tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Advocatenbus .

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Advocatenbus
Postbus 126
5126 ZJ Gilze
Nederland

Of mail naar info@advocatenbus.nl

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet met ons aan uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Dat kan ook via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Advocatenbus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Advocatenbus worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Laatst bewerkt: 11 oktober 2018

This post is also available in: Hollandaca